Available courses

หลักการ ทฤษฎีของเสียงและวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตสื่อเสียงและรายการวิทยุกระจายเสียง การเขียนบท การบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงเพื่อการเผยแพร่ในระบบแอนาล็อกและดิจิทัล

ทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประเมิน โดยใช้วิธีระบบ พื้นฐานทางจิตวิทยาและหลักการสอน

สอนเกี่ยวกับพื้นฐานทางดนตรี การอ่านโน้ตสากล การเล่นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด

วิชานี้เป็นบริการทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง หลายท่านใช้งานมาอย่างช่ำชอง แต่ยังไม่ทราบในบางเรื่องที่เป็นหลักการ เข้าไปรับบริการได้เลยครับ