Tilgængelige kurser

หลักการอ่าน การพูด การบรรยายประเภทและอิทธิพลของดนตรีและเสียงประกอบพิเศษ การใช้ การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต วิธีการบันทึกเสียง การตัดต่อและการควบคุมเสียงบรรยาย เสียงดนตรีและเสียงประกอบพิเศษการผลิตเสียงประกอบสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ

เรียนรู้การใช้ซอฟแวร์ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) เพื่อการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบเสมือน อาทิ การบริหาร การสร้างเอกสาร การติดตาม และการสร้างรายงานของการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม การบริหารเหตุการณ์และห้องเรียนออนไลน์ การบริหารโปรแกรมอีเลิร์นนิง เนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมินผลออนไลน์ การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างเนื้อหาของอีเลิร์นนิง การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อระบบการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้

ระเบียบวิธีการ การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมวลผลข้อมูล การแปรความหมายข้อมูล และการเขียนรายงาน จำแนกกลุ่ม เทคนิคการพยากรณ์และการประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ความสำคัญของกระบวนการฝึกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล

เลือกสรรจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยีเพื่อให้เห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

ทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประเมิน โดยใช้วิธีระบบ พื้นฐานทางจิตวิทยาและหลักการสอน

ผลงานการแปรสารสนเทศสำหรับวิทยากรกระบวนการและนำเสนอ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติระดับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา


Kurser