Available courses


กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


หลักการ ทฤษฎีของเสียงและวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตสื่อเสียงและรายการวิทยุกระจายเสียง การเขียนบท การบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงเพื่อการเผยแพร่ในระบบแอนาล็อกและดิจิทัล


กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประเมิน โดยใช้วิธีระบบ พื้นฐานทางจิตวิทยาและหลักการสอน


สอนเกี่ยวกับพื้นฐานทางดนตรี การอ่านโน้ตสากล การเล่นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด


วิชานี้เป็นบริการทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง หลายท่านใช้งานมาอย่างช่ำชอง แต่ยังไม่ทราบในบางเรื่องที่เป็นหลักการ เข้าไปรับบริการได้เลยครับ

กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

แนะนำเทคนิคการคำนวณระดับขั้นพื้นฐานถึงระดับที่สามารถนำไปใช้เชิงอาชีพ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เริ่มศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจนถึงมืออาชีพที่ต้องการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาหรือทำงานโดยใช้โปรแกรม Spread Sheet 
กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

การฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Active Learning by Kahoot สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ผลงานการแปรสารสนเทศสำหรับวิทยากรกระบวนการและนำเสนอ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติระดับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

กรุณาติดต่อวิทยากรเพื่อรับ Guest access Password 


เนื้อหากล่าวถึง
  • คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ
  • วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
  • การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  • ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด
  • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัยระดับพื้นฐาน


กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


โครงการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ และยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้