About AP,Metee Pigultong,Ph.D.

I am an Educational Technologist and Assistant Professor in the Field of Educational Technology from Faculty of Technical Education,Rajamanagala University of Technology Thanyaburi, Thailand.


Available courses


สอนเกี่ยวกับพื้นฐานทางดนตรี การอ่านโน้ตสากล การเล่นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด


วิชานี้เป็นบริการทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง หลายท่านใช้งานมาอย่างช่ำชอง แต่ยังไม่ทราบในบางเรื่องที่เป็นหลักการ เข้าไปรับบริการได้เลยครับ

กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

แนะนำเทคนิคการคำนวณระดับขั้นพื้นฐานถึงระดับที่สามารถนำไปใช้เชิงอาชีพ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เริ่มศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจนถึงมืออาชีพที่ต้องการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาหรือทำงานโดยใช้โปรแกรม Spread Sheet 
กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

การฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Active Learning by Kahoot สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ผลงานการแปรสารสนเทศสำหรับวิทยากรกระบวนการและนำเสนอ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติระดับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

กรุณาติดต่อวิทยากรเพื่อรับ Guest access Password 


เนื้อหากล่าวถึง
  • คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ
  • วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
  • การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  • ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด
  • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัยระดับพื้นฐาน


กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


โครงการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ และยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้