ภาคเรียนที่ 1 / 2562

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

  รายวิชาที่มีอยู่

  วิชานี้เป็นบริการทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง หลายท่านใช้งานมาอย่างช่ำชอง แต่ยังไม่ทราบในบางเรื่องที่เป็นหลักการ เข้าไปรับบริการได้เลยครับ

  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีหลักสูตร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้ การนำหลักสูตรไปใช้เพื่อการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

  Concepts, principles, curriculum theories, theories related to curriculum preparation, curriculum design and development, data analysis for curriculum development, process of curriculum development for formal, non-formal, and informal construction and institutional development, curriculum analysis, curriculum implementation, curriculum evaluation, application of the results to curriculum improvement, problems and trends in curriculum development


  กฎหมาย จริยธรรม ประเด็นทางสังคม และวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับผลกระทบทางสังคม และความเป็นส่วนตัว

  Law, ethics, social issues and information technology, responsibility and professional ethics intelligence properties, computer crime law, e-business law, role of information technology and social impacts and privacy

  การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อการศึกษา โดยใช้หลักการทฤษฎีจิตวิทยาการ เรียนรู้ ทฤษฎีระบบ และหลักการของสื่อแต่ละประเภท

  Design and development in educational media system, psychology of learning theory, system theory, and principle of media