กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประเมิน โดยใช้วิธีระบบ พื้นฐานทางจิตวิทยาและหลักการสอน

Please contact course manager for receive Guest access Password. 


Design and Development in Educational Media Systems

การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อการศึกษา โดยใช้หลักการทฤษฎีจิตวิทยาการ เรียนรู้ ทฤษฎีระบบ และหลักการของสื่อแต่ละประเภท

Design and development in educational media system, psychology of learning theory, system theory, and principle of media