เรียนรู้การใช้ซอฟแวร์ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) เพื่อการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบเสมือน อาทิ การบริหาร การสร้างเอกสาร การติดตาม และการสร้างรายงานของการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม การบริหารเหตุการณ์และห้องเรียนออนไลน์ การบริหารโปรแกรมอีเลิร์นนิง เนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมินผลออนไลน์ การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างเนื้อหาของอีเลิร์นนิง การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อระบบการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้

ระเบียบวิธีการ การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมวลผลข้อมูล การแปรความหมายข้อมูล และการเขียนรายงาน จำแนกกลุ่ม เทคนิคการพยากรณ์และการประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ความสำคัญของกระบวนการฝึกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล