กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


แนวคิด หลักการ ทฤษฎีหลักสูตร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้ การนำหลักสูตรไปใช้เพื่อการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

Concepts, principles, curriculum theories, theories related to curriculum preparation, curriculum design and development, data analysis for curriculum development, process of curriculum development for formal, non-formal, and informal construction and institutional development, curriculum analysis, curriculum implementation, curriculum evaluation, application of the results to curriculum improvement, problems and trends in curriculum developmentกรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


หลักการ ทฤษฎีของเสียงและวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตสื่อเสียงและรายการวิทยุกระจายเสียง การเขียนบท การบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงเพื่อการเผยแพร่ในระบบแอนาล็อกและดิจิทัล