กรุณาติดต่อวิทยากรเพื่อรับ Guest access Password 


เนื้อหากล่าวถึง
  • คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ
  • วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
  • การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  • ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด
  • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัยระดับพื้นฐาน