กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

แนะนำเทคนิคการคำนวณระดับขั้นพื้นฐานถึงระดับที่สามารถนำไปใช้เชิงอาชีพ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เริ่มศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจนถึงมืออาชีพที่ต้องการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาหรือทำงานโดยใช้โปรแกรม Spread Sheet 
กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

การฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Active Learning by Kahoot สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ผลงานการแปรสารสนเทศสำหรับวิทยากรกระบวนการและนำเสนอ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติระดับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา