ผลงานการแปรสารสนเทศสำหรับวิทยากรกระบวนการและนำเสนอ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติระดับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา