กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


หลักการ ทฤษฎีของเสียงและวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตสื่อเสียงและรายการวิทยุกระจายเสียง การเขียนบท การบันทึกเสียงและการตัดต่อเสียงเพื่อการเผยแพร่ในระบบแอนาล็อกและดิจิทัล