หลักการอ่าน การพูด การบรรยายประเภทและอิทธิพลของดนตรีและเสียงประกอบพิเศษ การใช้ การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต วิธีการบันทึกเสียง การตัดต่อและการควบคุมเสียงบรรยาย เสียงดนตรีและเสียงประกอบพิเศษการผลิตเสียงประกอบสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ