กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ผลงานการแปรสารสนเทศสำหรับวิทยากรกระบวนการและนำเสนอ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติระดับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา