กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 


ทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประเมิน โดยใช้วิธีระบบ พื้นฐานทางจิตวิทยาและหลักการสอน