เรียนรู้การใช้ซอฟแวร์ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) เพื่อการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบเสมือน อาทิ การบริหาร การสร้างเอกสาร การติดตาม และการสร้างรายงานของการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม การบริหารเหตุการณ์และห้องเรียนออนไลน์ การบริหารโปรแกรมอีเลิร์นนิง เนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมินผลออนไลน์ การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างเนื้อหาของอีเลิร์นนิง การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อระบบการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้