ระเบียบวิธีการ การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมวลผลข้อมูล การแปรความหมายข้อมูล และการเขียนรายงาน จำแนกกลุ่ม เทคนิคการพยากรณ์และการประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา