กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อรับ Guest access Password 

การฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Active Learning by Kahoot สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์