วรรณศิลป์ (Literature) หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บันเทิงคดี สำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ หนังสือเด็ก วรรณกรรมเยาวชน และอื่น ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง เป็นงานเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความรู้สึก สะเทือนใจ และกลวิธีการนำเสนออย่างมีชั้นเชิง