วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่วัน 

1.มาฆบูชา 

2.วันวิสาขบูชา 

3.วันอาสาฬหบูชา 

4.วันเข้าพรรษา 

5.วันออกพรรษา