5 แหล่งมรดกโลก

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายภาค วิชาการออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารการศึกษา Design and Development in Educational Media Systems